Dementia Adviser (Telephone) Welsh Speaker

Contract Type: Permanent

Location: West Wales

Salary: £19,964 - £20,770 (depending on skills and experience)

Working Hours: 35 per week

Closing Date: 24 January 2020

Interview Date: TBC

Contact: sharon.skillern@alzhieimers.org.uk

Dementia Adviser (Telephone) Welsh Speaker

This advert is repeated in Welsh underneath the English text

Reference: VAC654

Please note the deadline for submitting applications for this role is 23:59 on the closing date. 

We are the UK's leading dementia charity. Every day, we work tirelessly to find new treatments and, ultimately, a cure for dementia. We provide expert information, training, and support services to all those who need our help. And we are creating a more dementia-friendly society so people with the condition can live without fear and prejudice.

About the role

We have developed an exciting and innovative new service delivery model ‘Dementia Connect’ which has 5 main elements:

 • A specialist telephone based information and navigation service
 • A face to face service offering an increased level of support for more complex cases
 • Self-management - our online community (Dementia Talking Point) and online service directory is available at all times
 • Keeping in Touch Calls - a way of keeping in contact with service users as their journey with dementia progresses
 • Side by Side - a volunteer led service to support people to undertake activities in the community
 • This role is an Adviser working in our telephone based service, you will be the first point of contact via phone, letter, email or social media, for people affected by dementia assessing their needs and identifying desired outcomes.

As a Dementia Adviser (Telephone) you will provide a highly responsive, individualised information and signposting service to people with a diagnosis of dementia as the first priority for the service and provide an extended information and signposting service to immediate carers, families and friends of the people who are referred to the service. You will be able to deliver this service in both Welsh and English.

You will have knowledge of working alongside volunteers and have an understanding of the valuable contribution volunteers bring to services whilst championing their inclusion in all that we deliver

About you
We are looking for someone who is fluent in both Welsh and English, possesses an NVQ level 3 or equivalent in a health and social care related subject has an understanding of the needs of people with dementia and their carers and has direct experience of working in a telephone and e-mail based service with active listening and questioning skills.

You will join a team of people who are passionate to improve the life opportunities of people living with dementia and those close to them; and who are committed to learning from and supporting each other.

Our employees work hard every day to make a true difference in people's lives. We are proud to support them with a range of benefits, recognition and many options for working agilely, all contributing to a strong work life balance. We also have various learning programmes to support you in your development and help you grow to realise your potential and shape a career with Alzheimer's Society. 

You can also visit our Working for Us pages, which give you more information about what it’s like to be an employee at the Society.

Additional Information

Job description

Values & behaviours

Job application guidance

If you’re experiencing problems applying for this role please contact recruitment@alzheimers.org.uk

Alzheimer’s Society embraces diversity, inclusion and accessibility for all of our people. We are committed to building a diverse organisation that represents the communities we serve and ensuring inclusion in everything we do.

Please note: Some of our roles may require a criminal records check. You can find our policy here.

 

Am y rôl

Rydyn ni wedi datblygu model newydd o wasanaeth sydd yn gyffrous ac arloesol, sef ‘Cyswllt Dementia’, ac y mae yna 5 prif elfen:

 • Gwasanaeth gwybodaeth a llywio arbenigol yn seiliedig ar y ffôn
 • Gwasanaeth wyneb yn wyneb sy’n cynnig lefel cynyddol o gymorth i achosion mwy cymhleth
 • Hunan-reolaeth- mae ein cymuned arlein (Pwynt Siarad Dementia) a gwasanaeth cyfeiriadur arlein ar gael bob amser
 • Galwadau Cadw mewn Cysylltiad – ffordd o gadw mewn cysylltiad gyda defnyddwyr y gwasanaeth with i’w taith gyda dementia gynyddu  
 • Ochr yn ochr- gwasanaeth o dan arweiniad gwirfoddolwyr i gefnogi pobol i ymgymryd â gweithgareddau yn y gymuned
 • Mae’r rôl hon yn Gynghorydd sy’n gweithio ar ein gwasanaeth ffôn, chi fydd y pwynt cyswllt cyntaf trwy’r ffôn, llythyr, ebost neu gyfrwng cymdeithasol, i bobol a effeithir gan ddementia yn asesu eu anghenion a nodi canlyniadau dymunol.

Fel Cynghorydd Dementia (Ffôn) fe fyddwch yn darparu gwybodaeth ymatebol cryf ac unigolaidd a chyfeirio gwasanaeth i bobol sydd a diagnosis o ddementia fel y flaenoriaeth i’r gwasanaeth a darparu gwasanaeth gwybodaeth estynedig a chyfeirio i ofalwyr agos, teuluoedd a ffrindiau y bobol y cyfeirir at y gwasanaeth. Fe fyddwch yn gallu cyflwyno y gwasanaeth hwn yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd gennych wybodaeth am weithio ochr yn ochr â gwirfoddolwyr gyda dealltwriaeth o gyfraniad gwerthfawr gwirfoddolwyr a ddaw i’r gwasanaeth wrth hyrwyddo eu cynhwysiant yn y cyfan a gyflwynir.

Amdanoch chi
Rydyn ni’n chwilio am rywun sy’n rhugl yn y Gymraeg a’r Saesneg, yn meddu ar Lefel 3 NVQ neu’r cyffelyb mewn testun sy’n perthyn i iechyd a gofal cymdeithasol a dealltwriaeth o anghenion pobol gyda dementia a’u gofalwyr ac sydd â phrofiad uniongyrchol o weithio mewn gwasanaeth yn seiliedig ar y ffôn ac ebost gyda sgiliau gwrando a holi cadarn.

Fe fyddwch yn ymuno â thȋm o bobol sy’n angerddol am well cyfleoedd bywyd i’r bobol sy’n byw gyda dementia a’r rheiny sy’n agos atynt, ac sy’n ymrwymedig i ddysgu oddi wrth ei gilydd a chefnogi ei gilydd.

Mae ein gweithwyr yn gweithio’n galed bob dydd i wneud gwir wahaniaeth ym mywydau pobol. Rydyn ni’n falch i’w cefnogi hwy gydag ystod o fuddion, cydnabyddiaeth a nifer o opsiynau i weithio’n ystwyth, y cyfan yn cyfrannu at gydbwysedd cadarn rhwng gwaith a byw. Mae gennym hefyd nifer o raglenni dysgu i’ch cefnogi chi yn eich datblygiad a’ch helpu i dyfu i sylweddoli eich potensial a ffurfio gyrfa gyda Chymdeithas Alzheimer

Fe allwch chi hefyd ymweld â’n tudalennau Gweithio i Ni (Working for Us) , fydd yn rhoi mwy o wybodaeth i chi ynglŷn â sut beth yw bod yn weithiwr gyda’r Gymdeithas.

Gwybodaeth ychwanegol 

Disgrifiad Swydd

Gwerthoedd ac ymddygiad

Arweiniad Cais am swydd    

Os ydych chi’n cael anhawster wrth ymgeisio am y rôl cysylltwch â recruitment@alzheimers.org.uk

Mae Cymdeithas Alzheimer yn croesawu amrywiaeth, cynhwysiant a hygyrchedd i bawb . Rydyn ni’n ymrwymedig i adeiladu sefydliad amrywiol sy’n cynrychioli y cymunedau rydyn ni eu gwasanaethu ac yn sicrhau cynhwysiant ymhob peth a wnawn.

Sylwch: Gall rhai o’n rolau ofyn am wiriad cofnodion troseddol. Fe allwch ddod o hyd i’r polisi  yma.

Apply now